Årsrapporter

Her kan du laste ned siste årsrapport, lese mer om siste års viktige hendelser, eller laste ned tidligere årsrapporter.

Aktivitet og resultater fra 2020

Den globale sikkerhetssituasjonen blir stadig mer utfordrende. Sikkerhetspolitikken og den geopolitiske maktbalansen utfordres av teknologiske gjennombrudd på banebrytende områder innenfor det som kalles «emerging and disruptive technologies». Spesielt gjelder dette områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kunstig intelligens, autonomi og stordata. USA og Kinas kamp om teknologisk overtak og geostrategisk innflytelse spiller seg ut i større sikkerhets- og forsvarspolitisk spenning globalt.

Et stadig sterkere press på nordområdene stiller større krav til Norges nasjonale evne til å opprettholde god situasjonsforståelse og evne til suverenitetshevdelse og håndtering av ulike hendelser i nord. Gråsoneproblematikk og trusler mot digital sikkerhet stiller høyere krav til sivilsamfunnets og næringslivets rolle i totalforsvaret.

Behovet for statlige FoU-institusjoner med spisskompetanse på teknologi, forsvar, sikkerhet og beredskap er økende.

Styret konstaterer at FFI har oppnådd meget tilfredsstillende resultater i et uvanlig og krevende år. FFI har gjennom 2020 levert FoU-basert kunnskap og teknologi som har bidratt til et relevant og effektivt forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

I løpet av året er det utført arbeid i til sammen 171 forskningsprosjekter. 24 nye prosjekter ble godkjent for oppstart, og 27 prosjekter ble sluttmeldt med en samlet brukertilfredshet på 5,5 av 6 (best). Samlet måloppnåelse for året er meget tilfredsstillende.

På et overordnet plan har FFI gjennom hele 2020 bidratt med forskning, utvikling, rådgivning og oppdragsbasert virksomhet til å styrke Forsvarets operative evne gjennom økt styringsdyktighet, måloppnåelse, kostnadseffektivitet og presisjon i sine anskaffelser. Som forsvarsteknologisk rådgiver har FFI bidratt til at Forsvaret ved hjelp av ny teknologi optimaliserer investeringene og styrker forsvarsevnen.

FFIs styre

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter i 2020 er 1,055 milliard kroner, hvorav 9,1 prosent av inntektene kommer fra sivile og offentlige oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren.

Ansatte og årsverk

Utvikling i antall ansatte sammenliknet med årsverk

Prosjekter og oppdrag

All aktivitet for FFIs oppdragsgivere er organisert i prosjekter og oppdrag. Prosjekter har en typisk varighet på tre til fem år, mens oppdrag normalt har kortere varighet. I 2020 har det vært aktivitet i 171 prosjekter og 226 oppdrag. Dette er på samme nivå som i 2019.

Fremstilling av tall.jpg
 

 

Brukertilfredshet

I løpet av året er det utført arbeid i til sammen 171 forskningsprosjekter. 24 nye prosjekter ble godkjent for oppstart, og 27 prosjekter ble sluttmeldt med en samlet brukertilfredshet på 5,5 av 6

En av FFIs resultatindikatorer er brukertilfredshet, målt på en skala fra 1 til 6. De prosjektene som er vurdert i 2020, har innfridd forventningene. Det samlede gjennomsnittet er 5,5 i vektet gjennomsnittsskår.

Infografikk som viser at brukertilfredshet et 5,5

 

Publisering

I 2020 er det utgitt totalt 231 FFI-rapporter, som er fire flere enn i 2019, men likevel under målet som er 282.

For å sikre at alle vitenskapelige publiseringer med nivåinndeling kommer med i poengberegningen, rapporteres det på publiseringer året før. Det vil si at for 2020 rapporteres det på publiseringer i 2019. Det henger sammen med at den totale oversikten over antall publiseringer og publiseringspoeng først er klar etter at årsrapporten er utarbeidet. Publiseringer med nivåinndeling (registrert i vitenskapsbasen Cristin) er på måltallet for 2019, som er 100 publikasjonspoeng.

Kvinneandel

Andelen kvinner totalt ved instituttet har gått opp med ett prosentpoeng sammenliknet med 2019. Dette skyldes at andelen kvinner blant vitenskapelig ansatte har steget med ett prosentpoeng.

Andel kvinner i ledelsen for øvrig har økt med to prosentpoeng sammenliknet med 2019.

Stillingskategorier

Ved utgangen av 2020 var det totalt 771 medarbeidere ved FFI, som bidro med totalt 743 årsverk. Dette er en samlet økning på 30 årsverk fra året før, og av disse var 26 årsverk i gruppen vitenskapelige ansattgruppen.

Blant de vitenskapelig ansatte er det 33 prosent som har doktorgrad. Dette er opp ett prosentpoeng fra 2019.

Framtidsutsikter – muligheter og utfordringer

Fra 1. januar 2021 er det etablert et nytt målbilde og nye virksomhetsmål for FFI. Endringene tydeliggjør de overordnete målsettingene for instituttet og leveransekravene som settes. Høyere krav til leveranser ligger også implisitt i den nye modellen for etatsstyring. Denne modellen gir FFI økt fleksibilitet, men også et større ansvar for virksomhetsstyringen.

I det kommende året blir det derfor viktig å fortsette arbeidet med en ytterligere profesjonalisering av virksomheten. Instituttet styrker kapasiteten og kvaliteten i det strategiske arbeidet, interne planprosesser, virksomhetsstyring, ledelsesutvikling, sikkerhet og IKT. Nye overordnede styringsdokumenter gjenspeiler og tydeliggjør hvilket ansvar som ligger til de tre styringsnivåene i den overordnede styringsmodellen. Ny organisasjonsstruktur trådte i kraft 1. januar 2021.

Satsingen på strategisk posisjonering videreføres og vil være viktig for å sikre FFIs tilgang på oppdrag, finansiering og kompetanse i årene som kommer.

Styret konkluderer med at FFI ved utgangen av 2020 har rammebetingelser, arbeidsforutsetninger, et omfang, en teknologisk bredde og en kvalitet som gir instituttet et godt grunnlag for å nå sine mål.

FFIs organisasjon og ledelse